ESPERANTO

NEO

UROPI

 

PRIERE SUR L’ACROPOLE

   

Je suis né, déesse aux yeux bleus, de parents barbares, chez les Cimmériens bons et vertueux qui habitent au bord d’une mer sombre, héris-sée de rochers, toujours bat-tue par les orages. On y connaît à peine le soleil; les fleurs sont les mousses marines, les algues et les coquillages coloriés qu’on trouve au fond des baies solitaires. Les nuages y paraissent sans couleur, et la joie même y est un peu triste; mais des fontaines d’eau froide y sortent du rocher, et les yeux des jeunes filles y sont comme ces vertes fontaines où, sur des fonds d’ herbes ondulées, se mire le ciel.

Mes pères, aussi loin que nous pouvons remonter, é-taient voués aux navigations lointaines, dans les mers que tes Argonautes ne connurent pas. J’entendis quand j’étais jeune, les chansons de voyage polaires; je fus bercé au souvenir des glaces flottantes, des mers brumeuses semblables à du lait, des îles peuplées d’oiseaux qui chantent à leurs heures et qui, prenant leur volée tous ensemble, obscurcissent le ciel.

ERNEST RENAN

   

 

 

ESPERANTO

 

 

NEO

 

 

UROPI

Pre^go sur la Akropol
Prego ol Akropol
Prej su Akropòl

Mi estas, bluokula diino, naskita de barbaraj gepatroj, ^ce la Kimerianoj bonkoraj kaj virtamaj, kiuj lo^gas borde de maro malhela, plena je elstari^gantaj ^stonegoj, ciam batata de l’ fulmotondroj. Tie apenaü estas konata la suno; la floroj estas la maraj muskoj, la algoj kaj la koloraj konkoj trovataj en la fundo de l’ golfetoj dezertaj. Tie senkoloraj ^sajnas la nuboj, kaj e^c la ^jojo estas iom malgaja; sed fontoj malvarmakvaj el^sprucas tie el la ^stonegoj, kaj la okuloj de l’junulinoj estas kiel tiuj ^ci fontanoj verdaj, en kiuj, sur fundoj de ondoliniaj herboj, kvazaû en spegulo rigardas sin la ^cielo.

Miaj prapatroj, tiom malproksime kiom ni povas en estinteco malantaüeniri estis sin dedi-^cintaj je la foraj marventuradoj sur maroj neniam konitaj de la Argonaütoj. Mi, dun juneco, aüdis la kantojn pri forvoja^joj al poluso; lulata estis mi ^ce la memordiroj pri la glacioj na^gantaj, pri la nebulaj, je laktosimilaj maroj, pri la insuloj lo^jataj de birdoj, kiuj kantis je siaj horoj, kaj kiuj, ek-flugante ^ciuj kune, mallumigis la ^cielon

 

Mi nasir, oh bluoka dein, da eltros barbaras, shel Cimeryanos bonas e virtuas ki abitar bor-de un mar skura, rokoza, sem batat pel oragos. So ye konar apene l solyo, los floros ye sar nur maras muslos, alguos e koloras shelos ke so trar fonde solemas bayos. Los nubos ye parar sen kolor, e jo-yo selfa ye sar epe trista; mo fontos de frigak ye exar dal rok, e l okos del felos ye sar as yen verdas fontos vo, on fondos d erbos ondulat, se rispekar lo cel.

Mas patros, asdus nos par remonti, sir voxat a dusas navigos, in maros ke tas Argonautos no konir. Mi udir, van mi sir yuna, los kantelos de polas travelos; mi sir bersat pel soven de glazos flosandas, de laktosemblas brumas maros, d islos poplat pe ezos ki kantar a sas oros e ki, prande tos kune sa flugado, skurar lo cel.

 

I genì, oh bluoji doja, od barbari genore, bemìd bun id virtudi Kimeriane we dom su ber u dum mari, hirsen ki roke, talvos biten pa tormade. Un kon za pen sol; flore za se mari mose, alge id klori kocle wen un find su bond apsolen bajis. Nolbe za sem anklori, id glajad som se u poj trist; ba frijvodi fonte za spij us roke, id de oje 3ikus se wim da glen fonte wo, su bonde volnizen herbis, se sia miran hel.

Mi patre, os dal te nu moz ito ru, sì bedaven a dali navade, su mare wen ti Argonaute konì nevos. I orì wan i sì jun, sante ov polari vaize; i vidì lalen be de rumèn ov flotan jase, ov misti, likisomi mare, ov isle polken ki ovle we sant be li hore, id we, flevan ap tale sam, se aduman hel.

 

 

ORIGINE DES MOTS

Romane, Germanique, Sla-ve, Grecque, Celtique, Indo-européenne**, sans origine connue

 

 

ESPERANTO

NEO

UROPI

Pre^go sur la Akropol
Prego ol Akropol
Prej su Akropòl

Mi estas, bluokula diino, naskita de barbaraj gepatroj, ^ce la Kimmerianoj bonkoraj kaj virtamaj, kiuj lo^gas borde de maro malhela, plena je elstari^gantaj ^stonegoj, ciam batata de l’ fulmotondroj. Tie apenaü estas konata la suno; la floroj estas la maraj muskoj, la algoj kaj la koloraj konkoj trovataj en la fundo de l’ golfetoj dezertaj. Tie senkoloraj ^sajnas la nuboj, kaj e^c la ^jojo estas iom malgaja; sed fontoj malvarmakvaj el^sprucas tie el la ^stonegoj, kaj la okuloj de l’junulinoj estas kiel tiuj ^ci fontanoj verdaj, en kiuj, sur fundoj de ondoliniaj herboj, kvazaû en spegulo rigardas sin la ^cielo.

                           Miaj prapatroj, tiom malproksime kiom ni povas en estinteco malantaüeniri estis sin dedi^cintaj je la foraj marventuradoj sur maroj neniam konitaj de la Argonaütoj. Mi, dum juneco, aüdis la kantojn pri forvoja^joj al poluso; lulata estis mi ^ce la memordiroj pri la glacioj na^gantaj, pri la nebulaj, je laktosimilaj maroj, pri la insuloj lo^jataj de birdoj, kiuj kantis je siaj horoj, kaj kiuj, ekflugante ^ciuj kune, mallumigis la ^cielon

 

Mi nasir, oh bluoka dein, da eltros barbaras, shel Cimeryanos bonas e virtuas ki abitar borde un mar skura, rokoza, sem batat pel oragos. So ye konar apene l solyo, los floros ye sar nur maras muslos, alguos e koloras shelos ke so trar fonde solemas bayos. Los nubos ye parar sen kolor, e joyo selfa ye sar epe trista; mo fontos de frigak ye exar dal rok, e l okos del felos ye sar as yen verdas fontos vo, on fondos d erbos ondulat, se rispekar lo cel.

                           Mas patros, asdus nos par remonti, sir voxat a dusas navigos, in maros ke tas Argonautos no konir. Mi udir, van mi sir yuna, los kantelos de polas travelos; mi sir bersat pel soven de glazos flosandas, de laktosemblas brumas ma-ros, d islos poplat pe ezos ki kantar a sas oros e ki, prande tos kune sa flugado, skurar lo cel.

 

 

  I genì, oh bluoji doja, od barbari genore, bemìd bun id virtudi Kimeriane we dom su ber u dum mari, hirsen ki roke, talvos biten pa tormade. Un kon za pen sol; flore za se mari mose, alge id klori kocle wen un find su bond apsolen bajis. Nolbe* za sem anklori, id glajad som se u poj trist; ba frijvodi fonte za spij us roke, id de oje 3ikus se wim da glen fonte wo, su bonde volnizen herbis, se sia miran hel.

                           Mi patre, os dal te nu moz ito ru, sì bedaven a dali navade, su mare wen ti Argonaute konì nevos. I orì wan i sì jun, sante ov polari vaize; i vidì lalen be de rumèn ov flotan jase, ov misti, likisomi mare, ov isle polken ki ovle we sant be li hore, id we, flevan ap tale sam, se aduman hel.

 

 


ESPERANTO: 104 mots différents (TEXTE = 176 mots)


(FRANCAIS = 178 mots)


Pourcentages

LANGUES ROMANES : 74 racines 71,15

LANGUES GERMANIQUES : 19 racines 18,26

RACINES INDO-EUROPÉENNES** : 11 racines 10,57

GREC : 5 racines 4,8

LANGUES SLAVES : 2 racines 1,92

LANGUES CELTIQUES : 1 racine 0,96

Sans origine reconnaissable : 15 racines 14,42

NEO : 105 mots différents (TEXTE = 154 mots)

LANGUES ROMANES : 79 racines 75,23

LANGUES GERMANIQUES : 20 racines 19,04

RACINES INDO-EUROPÉENNES : 8 racines 7,6

GREC : 4 racines 3,8

LANGUES SLAVES : 1 racine 0,96

LANGUES CELTIQUES : 1 racine 0,96

Sans origine reconnaissable : 4 racines 3,8

UROPI : 103 mots différents (TEXTE = 150 mots)

LANGUES ROMANES : 50 racines 48,54

LANGUES GERMANIQUES : 45 racines 43,69

RACINES INDO-EUROPÉENNES : 13 racines 12,62

GREC : 10 racines 9,7

LANGUES SLAVES : 18 racines 17,47

LANGUES CELTIQUES : 3 racines 2,91

Sans origine reconnaissable : 2 racines 1,94

* "Nolbe" vient du latin "nubes" & du grec "nephos", mais a été influencé par le russe
"oblako" (nuage), le breton "oabl" (ciel), et l’allemand "Wolke" = (nuage).

** Ce sont les racines i-e communes à tous les groupes delangues (ou presque); la plupart
des racines classées comme R., G., Gr., S. ou C sont indo-européennes: p.ex: 'geno' (naître),
'doj' (dieu), 'mar' (mer), 'kono' (connaître), 'vod' (eau), 'glen'  (vert), 'bond' (fond), 'voln'
(vague), etc…
Les racines “multicolores” sont communes à plusieurs groupes.

 

 

 

 

ESPERANTO

NEO

UROPI

Pre^go sur la Akropol
Prego ol Akropol
Prej su Akropòl.

Mi estas, bluokula diino, naskita de barbaraj gepatroj, ^ce la Kimmerianoj bonkoraj kaj virtamaj, kiuj lo^gas borde de maro malhela, plena je elstari^gantaj ^stonegoj, ciam batata de l’ fulmotondroj. Tie apen estas konata la suno; la floroj estas la maraj muskoj, la algoj kaj la koloraj konkoj trovataj en la fundo de l’golfetoj dezertaj. Tie senkoloraj ^sajnas la nuboj, kaj e^c la ^jojo estas iom malgaja; sed fontoj malvarmakvaj el^sprucas tie el la ^stonegoj, kaj la okuloj de l’junulinoj estas kiel tiuj ^ci fontanoj verdaj, en kiuj, sur fundoj de ondoliniaj herboj, kvaz en spegulo rigardas sin la ^cielo.

                           Miaj prapatroj, tiom malproksime kiom ni povas en estinteco malantaüeniri estis sin dedi-^cintaj je la foraj marventuradoj sur maroj neniam konitaj de la Argonaütoj. Mi, dun juneco, aüdis la kantojn pri forvoja^joj al poluso; lulata estis mi ^ce la memordiroj pri la glacioj na^gantaj, pri la nebulaj, je laktosimilaj maroj, pri la insuloj lo^jataj de birdoj, kiuj kantis je siaj horoj, kak kiuj, eflugante ^ciuj kune, mallumigis la ^cielon

 

Mi nasir, oh bluoka dein, da eltros barbaras, shel Cimeryanos bonas e virtuas ki abitar borde un mar skura, rokoza, sem batat pel oragos. So ye konar apene l solyo, los floros ye sar nur maras muslos, alguos e koloras shelos ke so trar fonde solemas bayos. Los nubos ye parar sen kolor, e joyo selfa ye sar epe trista; mo fontos de frigak ye exar dal rok, e l okos del felos ye sar as yen verdas fontos vo, on fondos d erbos ondulat, se rispekar lo cel.

                           Mas patros, asdus nos par remonti, sir voxat a dusas navigos, in maros ke tas Argonautos no konir. Mi udir, van mi sir yuna, los kantelos de polas travelos; mi sir bersat pel soven de glazos flosandas, de laktosemblas brumas maros, d islos poplat pe ezos ki kantar a sas oros e ki, prande tos kune sa flugado, skurar lo cel.

 

 

I genì, oh bluoji doja, od barbari genore, bemìd bun id virtudi Kimeriane we dom su ber u dum mari, hirsen ki roke, talvos biten pa tormade. Un kon za pen sol; flore za se mari mose, alge id klori kocle wen un find su bond apsolen bajis. Nolbe za sem an-klori, id glajad som se u poj trist; ba frijvodi fonte za spij us roke, id de oje 3ikus se wim da glen fonte wo, su bonde volnizen herbis, se sia miran hel.

                           Mi patre, os dal te nu moz ito ru, sì bedaven a dali navade, su mare wen ti Argonaute konì nevos. I orì wan i sì jun, sante ov polari vaize; i vidì lalen be de rumèn ov flotan jase, ov misti, likisomi mare, ov isle polken ki ovle we sant be li hore, id we, flevan ap tale sam, se aduman hel.


DESINENCES

GRAMMATICALES

*******
***
*******

ESPERANTO : 98 désinences

PLURIELS 49 noms (-oj) 29+ adjectifs (-aj) 15+ relatifs, indéfinis (-uj) 5

SINGULIERS 15 noms (-o) 11+ adjectifs (-a) 4

ACCUSATIFS 2


FEMININ 1


VERBES 27 présents (-as) 10+ passés (-is) 5+ participes présents (anta[j]) 4+ participes passés (ata[j]) 7+ infinitifs (-i) 1

ADVERBES 4 (-e)

NEO : 83 désinences

PLURIELS 42 noms (-os) 26+ adjectifs (-as) 11+ déterminants 5

SINGULIERS 10 noms (-o) 4+ adjectifs (-a) 6

FEMININ 1 (-in)

VERBES 25 présents (-ar) 11+ passés (-ir) 6+ participes présents (anda[s]) 2+ participes passés (at) 5+ infinitifs (-i) 1

ADVERBES 5 (-e)

UROPI : 63 désinences

PLURIELS 25 noms (-e) 24+ pronoms indéfinis (-e) 1

ADJECTIFS 11 adjectifs dérivés (-i) 11

GENITIFS 4 (-i(s), -u(s)

FEMININ 1 (-a)

VERBES 22 présents (se = être) 5+ passés (-ì) 6+ participes présents (-an) 4+ participes passés (-en) 6+ infinitifs (-o) 1


FRANCAIS: 95 désinences (Pl:40 , V: 30, articles (pl.f.): 18, divers: 6)

 

 

 MOTS COMPOSES ESPERANTO NEO UROPI


bluokula bluoka bluoji

senkoloraj sen kolor anklori

malvarmakvaj de frigak frijvodi

malantaüeniri remonti ito ru

ekflugante prande sa flugado flevan ap

laktosimilaj laktosemblas likisomi


Mots composés Mots simples Mots simples


gepatroj eltros genore

bonkoraj bonas bun

malhela skura dum

elstari^gantaj - hirsen

^stonegoj, rokos roke

fulmotondroj oragos tormade

malgaja trista trist

golfetoj bayos baje

el^sprucas exar spij

junulinoj felos 3ikas

malproksime dus dal

marventuradoj navigos navade

forvoja^joj travelos vaize

memordiroj soven rumèn

mallumigis skurar adùm


Mots composés ESP = 12 NEO = 4 UR = 3

(deux ou plusieursracines)Mots dérivés ESP = 13 NEO = 4 UR = 10

(avec suffixes,préfixes, infixes)
TOTAL T = 25 T = 8 T = 13

 

 

 

 

L'Esperanto, une langue facile ?

 

 

ESPERANTO NEO** UROPI***   
Bluokula diino bluoka dein bluoji doja  
(déesse aux yeux bleus)

 
Adjectif composé: Adjectif composé: Adjectif composé:  
blua = bleu + okulo = oeil + a blua = bleu + ok = oeil + a blu = bleu + oj = oeil + i  
féminin féminin féminin  
dio = dieu + ino = déesse deo = dieu + in = déesse doj = dieu + a = déesse   
Mi estas naskita* Mi nasir i genì  
(Je suis né, ich bin geboren) (yo) nací, je naquis) (Gr. “gennîthîka” = je naquis)

passé: -ir passé: -ì (= esp. í: “nací”) 
Plena je elstari^gantaj rokoza hirsen ki roke  
^stonegoj

 
(hérissée de rochers) rocheuse hérissée de rochers  
lit. = “plein d’ énormes pierres

 
(^stonego < ^stono = pierre)

 
ressortantes”

  
batata* de l’fulmotondroj batat pel oragos biten pa tormade  
(battue par les orages)

 
lit. “éclair-tonnerre” < fulmo = orago = orage tormad = orage < torm = tempête
éclair + tondro = tonnerre

  
fontoj malvarmakvaj fontos de frigak frijvodi fonte  
(fontaines d’eau froide)

 
adjectif composé
adjectif composé  
varma = chaud, malvarma “malchaud” < friga = froid + ak = eau < frij = froid + vod = eau  
: froid + akvo = eau

  
el^sprucas tie el la ye exar dal rok za spij us roke  
^stonegoj

 
(y sortent du rocher)

 
el^spruci el = jaillir de, tie = là ye = là, exi = sortir, dal za = là, spijo = jaillir, us = hors de
^stonegoj (voir plus haut) (da + lo) = du (provenance)   
la okuloj de l’junulinoj l’okos del felos de oje 3ikus  
(les yeux des jeunes filles)

 
okulo = oeil, junulinoj < juna = jeune ok = oeil, fel = fille oj = oeil, 3ika = fille + us = des filles
> junulo = jeune homme >
génitif pluriel  
junulino = jeune fille

 
juna...................................... .................................... jun > juna > junus


jeune, une jeune, des jeunes filles 
malantaüeniri remonti ito ru  
(remonter) (= remonter) (go back, zurückgehen)  
< antaüe = en avant, malantaüe (lit.) ito = aller + ru = en arrière  
“malenavant” = en arrière + iri =
 
aller

  
mallumigi skuri adumo  
(obscurcir)

 

< lumo = lumière > malluma = (= obscurcir < skura = obscur) dum = sombre, adumo = assombrir obscur > mallumigi = obscurcir

 

* naskita, batata sont des participes passifs esperanto

 L’esperanto a six participes:

- 3 participes actifs (passé, présent, futur): -inta, -anta, -onta

ex: aminta (ayant aimé), amanta (aimant), amonta (devant aimer)

- 3 participes passifs (passé, présent, futur): -ita, -ata, -ota

ex: amita (ayant été aimé), amata (étant aimé), amota (devant être aimé)

 Ces six participes se mettent à l’accusatif et au pluriel, ce qui donne 6 x 2 x 2 soit 24 formes différentes.

Par comparaison, l’Uropi n’a que 2 participes invariables: participe présent: -an et participe passé: -en

 

 ** Le Neo créé après la seconde guerre mondiale par Arturo Alfandari simplifie considérablement l’esperanto et en élimine “le manque d’euphonie et l’emploi excessif de préfixes et de suffixes” [1] devenant ainsi beaucoup plus proche des langues naturelles.

 

ex: okulo > ok, diino > dein, ^stonego > rok, fulmotondro > orago, malvarma > friga, akvo > ak, junulino > fel, malantaüeniri > remonti, mallumigi > skuri

 Si le Neo supprime l’accusatif, il conserve cependant un certain nombre des traits discutables de l’esperanto:

   - 3 participes: passé, présent, présent composé (at, ande, inde) + 2 formes adjectivales (anda, inda)

  - des adjectifs qui se mettent au pluriel, alors qu’en Uropi, comme en anglais, ils sont invariables.

  - des infinitifs en -i et des adjectifs en -a, un féminin en -ino/-in: Le choix de ces terminaisons est discutable:

- dans un grand nombre de langues -a est la marque du féminin (grec, langues (néo)latines, slaves voire arabe & hébreu), alors que -in ne se retrouve qu’en allemand.

 

En outre, le Neo a ses propres défauts, par exemple les verbes monosyllabiques, c’est à dire réduits en fait à une seule lettre (-i étant la marque de l’infinitif), ce qui les rend méconnaissables.

 Ex: i (mi ar) = avoir (j’ai), bi (mi bar) = boire, di (mi dar) = donner, li (mi lar) = laisser, pi (mi par) = pouvoir, ti (mi tar) = mettre, vi (mi var) = vouloir.

 Le lexique du Neo, beaucoup plus naturaliste que celui de l’esperanto, est presque exclusivement d’origine latine (à 100% dans les exemples ci-dessus, à 75% dans la “Prière…”, voir ci-dessus); le Neo est donc une langue peu internationale.

 

*** L’Uropi, contrairement au Neo, n’est pas un Esperanto réformé. Il a été créé par Joël Landais à la fin du vingtième siècle (1970-20--) à partir des racines communes aux langues indo-européennes.

    Ces racines ont donné de nombreux mots que l’on retrouve aujourd’hui encore dans les langues d’Europe, d’Inde et certaines langues du Moyen Orient et du Caucase (Arménien, Farsi, Pashto, etc…).

  Par ex: tu, vu = tu, vous, sol = soleil, stel = étoile, mar = mer, mata = mère, pater = père, son = fils, dota = fille, frat = frère, sesta = soeur, moro = mourir, sto = être debout, sedo = être assis, ito = aller, tri = 3, ses = 6, du = 2, des = 10, noc = nuit , dia = jour, pro = en avant, barb = barbe, nav = bateau, gov = boeuf, vaj = chemin, kun = chien, in = dans, dant = dent, nas = nez, sopo = dormir, reg = droit, vod = eau, gust = goût, gost = hôte, man = homme, jun = jeune, vulp = loup[2]

 

Les formes grammaticales de l’Uropi sont empruntées aux langues européennes en fonction de leur simplicité et internationalité:

 - l’infinitif : marque -o (CF désignation des verbes en grec et latin: milô, agapô, phernô, vlepô…& celo, cognosco, venio, video, vinco)

Voici l’équivalent des verbes Neo cités plus haut:

avo, pivo, davo, laso, mozo, seto, volo

 

Contrairement à l’Esperanto et au Neo, la forme du présent n’est pas plus longue (E: esti/estas, N: si/sar), mais plus courte que l’infinitif, comme dans certaines langues européennes:

  Ex: Fr. vouloir/ je veux, Al. wollen/ ich will

 

Pour obtenir le présent (et l’impératif), il suffit d’enlever le -o de l’infinitif.

 tu av (tu as), tu piv (tu bois), i dav (je donne), vu las (vous laissez), lu moz (ils peuvent), he set (il met), nu vol (nous voulons)

Piv! (bois!), dav! (donne!), las! (laisse!), set! (mets!)

   - féminin: marque -a (très internationale)

Ex: kat/kata (chatte), kun/kuna (chienne), gal/gala (poule), doktor/doktora (doctoresse), aktor/aktora (actrice)

   - adjectifs (dérivés d’un nom): marque -i (comme de nombreux adjectifs en anglais (-y), russe (yï, iï), serbo-croate (-i), tchèque (-y, -í), polonais (-y, -i), italien (masculin pluriel: corti, lunghi = courts, longs).

Ex: noc > noci (nocturne), mar > mari (marin), rok > roki = rocheux, mist > misti (brumeux), klor > klori (de couleur), tormad > tormadi = orageux

 Contrairement au Neo, le vocabulaire Uropi est très international:

Ex:        

I vol pivo vod = je veux boire de l’eau

i   = anglais (I)

vol = italien (volere), français (vouloir)                                                                                         

pivo = grec (pinô) & slave: russe pit’, polonais pic’

vod  = slave: russe, serbo-croate (voda), polonais (woda)

 Nu set u vaz floris su de tab = nous mettons un vase de fleurs sur la table

Nu = français (nous), italien (noi)

set = anglais (set), allemand (setzen), néerlandais (zetten)

vaz = français, anglais (vase), russe (vaza)

floris = espagnol (flor), français (fleur), anglais (flower)

su  = italien (su), français (sur)        

de = néerlandais (de), allemand (der)

tab = français, anglais (table), italien (tavola)

 

Dans “Prière…” , 48,5 % des mots Uropi sont d’origine romane, 43,7 % d’origine germanique, 17,5 % d’origine slave et 9,7 % d’origine grecque.

[1] citation d’Arturo Alfandari,Cours pratique de Neo, Brusselles, 1961

[2] Voir X. Delamare, Le Vocabulaire Indo-européen, Maisonneuve, Paris, 1984